სავიზო ნავიგატორი

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ:ვიზა ნავიგატორის მიერ არ არის იურიდიული ძალა. კერძოდ, ინფორმაციის მიწოდების დოკუმენტაციის ჩამონათვალია. სავიზო კატეგორიის საბოლოო განსაზღვრა, რომელიც შეესაბამება მოგზაურობის მიზნებსა და საჭირო დოკუმენტების ნუსხას, შესაძლებელია მხოლოდ დოკუმენტების შესწავლის შემდეგ და არის რუსეთის ფედერაციის საკონსულო დაწესებულებების ექსკლუზიური კომპეტენცია.

თქვენ გჭირდებათ ვიზა

თქვენ არ გჭირდებათ ვიზა!

საქმიანი ვიზა

საქმიანი ვიზის გასაფორმებლად საჭიროა წარმოადგინოთ შემდეგი დოკუმენტები:

 1. პასპორტი – მოქმედი პასპორტი ან პირადობის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი,რომელსაც აღიარებს რუსეთის ფედერაცია.
 2. შევსებული სავიზო ანკეტა – სავიზო ანკეტის ელექტრონული ფორმა ივსება ინტერნეტ-საიტზე https://visa.kdmid.ru/, იბეჭდება და ხელი ეწერება განმცხადებლის მიერ.
 3. ერთი ფოტოსურათი ზომით 3,5 × 4,5 სმ - ფერადი ფოტოსურათ გლუვ ან პრიალა ქაღალდზე. ფოტოსურათზე მოთხოვნები განთავსებულია რუსეთის საქარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსული დეპარტამენტის ინტერნეტ-საიტზე.
 4. სამედიცინო დაზღვევის პოლისი – პოლისი ან სამედიცინო დაზღვევის სხვა დოკუმენტი უნდა შეიცავდეს განმცხადებლის სახელს, დამზღვევის რეკვიზიტებს, დამზღვევის ხელმოწერას; პოლისის მოქმედების ვადა უნდა ფარავდეს მოთხოვნილი ვიზის ვადებს (ერთჯერადი ან ორჯერადი ვიზის ვიზის მოთხოვნის დროს) ან პირველი გამგხავრების ვადებს (მრავალჯერადი ვიზის მოთხოვის დროს); დაფარვის ტერიტორია - რუსეთი, ან მთელი მსოფლიო, ან ევროპა, რუსეთის ჩათვლით.
 5. 5) რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროში ან საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაფორმებული მოწვევა, ან საგარეო საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილება, ან
 6. 6) ევროკავშირის, ნორვეგიის, შვეიცარიის მოქალაქეებისთვის: მიმღები ორგანიზაციის მოწვევა (მრავალჯერადი ვიზის მოთხოვნის შემთხვევაში მოწვევა უნდა იყოს დედნის სახით).

ჰუმანიტარული ვიზა

ჰუმანიტარული ვიზის გასაფორმებლად საჭიროა წარმოადგინოთ შემდეგი დოკუმენტები:

 1. პასპორტი – მოქმედი პასპორტი ან პირადობის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი, რომელსაც აღიარებს რუსეთის ფედერაცია.
 2. შევსებული სავიზო ანკეტა – სავიზო ანკეტის ელექტრონული ფორმა ივსება ინტერნეტ-საიტზე https://visa.kdmid.ru/, იბეჭდება და ხელი ეწერება განმცხადებლის მიერ.
 3. ერთი ფოტოსურათი ზომით 3,5 × 4,5 სმ – ფერადი ფოტოსურათ გლუვ ან პრიალა ქაღალდზე. ფოტოსურათზე მოთხოვნები განთავსებულია რუსეთის საქარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსული დეპარტამენტის ინტერნეტ-საიტზე.
 4. სამედიცინო დაზღვევის პოლისი – პოლისი ან სამედიცინო დაზღვევის სხვა დოკუმენტი უნდა შეიცავდეს განმცხადებლის სახელს, დამზღვევის რეკვიზიტებს, დამზღვევის ხელმოწერას; პოლისის მოქმედების ვადა უნდა ფარავდეს მოთხოვნილი ვიზის ვადებს (ერთჯერადი ან ორჯერადი ვიზის ვიზის მოთხოვნის დროს) ან პირველი გამგხავრების ვადებს (მრავალჯერადი ვიზის მოთხოვის დროს); დაფარვის ტერიტორია - რუსეთი, ან მთელი მსოფლიო, ან ევროპა, რუსეთის ჩათვლით.
 5. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროში ან საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაფორმებული მოწვევა, ან საგარეო საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილება, ან
 6. მიმღები ორგანიზაციის მოწვევა (მრავალჯერადი ვიზის მოთხოვნის შემთხვევაში მოწვევა უნდა იყოს დედნის სახით).

ტურისტული ვიზა

ტურისტული ვიზის გასაფორმებლად საჭიროა წარმოადგინოთ შემდეგი დოკუმენტები:

 1. პასპორტი – მოქმედი პასპორტი ან პირადობის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი, რომელსაც აღიარებს რუსეთის ფედერაცია.
 2. შევსებული სავიზო ანკეტა – სავიზო ანკეტის ელექტრონული ფორმა ივსება ინტერნეტ-საიტზე https://visa.kdmid.ru/, იბეჭდება და ხელი ეწერება განმცხადებლის მიერ.
 3. ერთი ფოტოსურათი ზომით 3,5 × 4,5 სმ – ფერადი ფოტოსურათ გლუვ ან პრიალა ქაღალდზე. ფოტოსურათზე მოთხოვნები განთავსებულია რუსეთის საქარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსული დეპარტამენტის ინტერნეტ-საიტზე.
 4. სამედიცინო დაზღვევის პოლისი – პოლისი ან სამედიცინო დაზღვევის სხვა დოკუმენტი უნდა შეიცავდეს განმცხადებლის სახელს, დამზღვევის რეკვიზიტებს, დამზღვევის ხელმოწერას; პოლისის მოქმედების ვადა უნდა ფარავდეს მოთხოვნილი ვიზის ვადებს (ერთჯერადი ან ორჯერადი ვიზის ვიზის მოთხოვნის დროს) ან პირველი გამგხავრების ვადებს (მრავალჯერადი ვიზის მოთხოვის დროს); დაფარვის ტერიტორია - რუსეთი, ან მთელი მსოფლიო, ან ევროპა, რუსეთის ჩათვლით.
 5. ტუროპერატორისსაქმიანობისგანმახორციელებელი ორგანიზაციის მიერ უცხო ქვეყნის ტურისტის მიღების შესახებ დასტური, ან
 6. ტურისტული მომსახურების გაწევის შესახებ ვაუჩერი (ვაუჩერი ვიზის გასაფორმებლად) - ვაუჩერი შეგიძლიათმოითხოვოთ თქვენს მიერ საცხოვრებლად შერჩეულ სასატუმროში. სასტუმროს დაჯავშნის შესახებ დასტური არ შეცვლის ვაუჩერს და არ წარმოადგენს ვიზის გაცემის საფუძველს.

კერძო ვიზა

კერძო ვიზის გასაფორმებლად საჭიროა წარმოადგინოთ შემდეგი დოკუმენტები:

 1. პასპორტი – მოქმედი პასპორტი ან პირადობის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი, რომელსაც აღიარებს რუსეთის ფედერაცია.
 2. შევსებული სავიზო ანკეტა – სავიზო ანკეტის ელექტრონული ფორმა ივსება ინტერნეტ-საიტზე https://visa.kdmid.ru/, იბეჭდება და ხელი ეწერება განმცხადებლის მიერ.
 3. ერთი ფოტოსურათი ზომით 3,5 × 4,5 სმ – ფერადი ფოტოსურათ გლუვ ან პრიალა ქაღალდზე. ფოტოსურათზე მოთხოვნები განთავსებულია რუსეთის საქარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსული დეპარტამენტის ინტერნეტ-საიტზე.
 4. სამედიცინო დაზღვევის პოლისი – პოლისი ან სამედიცინო დაზღვევის სხვა დოკუმენტი უნდა შეიცავდეს განმცხადებლის სახელს, დამზღვევის რეკვიზიტებს, დამზღვევის ხელმოწერას; პოლისის მოქმედების ვადა უნდა ფარავდეს მოთხოვნილი ვიზის ვადებს (ერთჯერადი ან ორჯერადი ვიზის ვიზის მოთხოვნის დროს) ან პირველი გამგხავრების ვადებს (მრავალჯერადი ვიზის მოთხოვის დროს); დაფარვის ტერიტორია - რუსეთი, ან მთელი მსოფლიო, ან ევროპა, რუსეთის ჩათვლით.
 5. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროში გაფორმებული მოწვევა, ან
 6. რუსეთის მოქალაქის წერილობითი განცხადება საკონსულო დაწესებულების ხელმძღვანელის სახელზე რუსეთში მისი ოჯახის წევრების ერთობლივად გამგზავრების შესახებ, რომლებიც არიან უცხ ქვეყნის მოქალაქეები.
  განცხადება დოკუმენტების ჩასაბარებლად ოსლოს რუსეთის სავიზო ცენტრში
  განცხადება დოკუმენტების ჩასაბარებლად კირკენესეს რუსეთის სავიზო ცენტრში.
  მოცემულ განცხადებას თან ერთვის:
  • რუსეთის საზღვარგარეთის პასპორტის ასლი;
  • დოკუმენტები განმცხადებელთან ნათესაური კავშირის შესახებ (არასრულწლოვანი ბავშვის დაბადების მოწმობების ასლები ან ქორწინების მოწმობსი ასლი)
  უცხოენოვანი დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებენ განმცხადებელთან ნათესაური კავშირის ხარისხ, მეორე მხარე უნდა შეიცავდეს „აპოსტილის“ შტამპს, ან
 7. ნოტარიულად დამოწმებული ახლო ნათესავების მომწვევი ევროკავშირის მოქალაქის წერილობით მიმართვა, რომელიც კანონიერად ცხოვრობს რუსეთში, და რომელიც იწვევს ახლო ნათესავებს (მეუღლეებს, შვილებს, მშობლებს, ბებიებს და ბაბუებს, შვილიშვილებს). მიმართვას უნდა დაერთოს დოკუმენტების ასლები, რომ რუსეთში მომწვევი პირი იქ კანონიერად ცხოვრობს და გააჩნია მას ნათსაური კავშირი მოწვეულ პირებთან:
  • ბინადრობის მოწმობა;
  • ნებართვა დროებითი საცხოვრებელი ადგილის შესახებ;
  • სასწავლო ან სამუშაო ვიზები;
  • შესაბამისი დაბადების მოწმობის და ქორწინების მოწმობის ასლები (ბებიების, ბაბუების, შვილების და შვილიშვილების შუამდგომლობის შემთხვევაში - ორი დაბადების მოწმობის ასლები, რომლებიც ადასტურებენ ზემოხსენებულ პირებს შორის პირდაპირი ხაზით ნათესაურ კავშირს).

უცხოენოვანი დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებენ განმცხადებელთან ნათესაური კავშირის ხარისხ, მეორე მხარე უნდა შეიცავდეს „აპოსტილის“ შტამპს, ან

სასწავლო ვიზა

სასწავლო ვიზის გასაფორმებლად საჭიროა წარმოადგინოთ შემდეგი დოკუმენტები:

 1. პასპორტი – მოქმედი პასპორტი ან პირადობის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი, რომელსაც აღიარებს რუსეთის ფედერაცია.
 2. შევსებული სავიზო ანკეტა – სავიზო ანკეტის ელექტრონული ფორმა ივსება ინტერნეტ-საიტზე https://visa.kdmid.ru/, იბეჭდება და ხელი ეწერება განმცხადებლის მიერ.
 3. ერთი ფოტოსურათი ზომით 3,5 × 4,5 სმ – ფერადი ფოტოსურათ გლუვ ან პრიალა ქაღალდზე. ფოტოსურათზე მოთხოვნები განთავსებულია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსული დეპარტამენტის ინტერნეტ-საიტზე.
 4. სამედიცინო დაზღვევის პოლისი – პოლისი ან სამედიცინო დაზღვევის სხვა დოკუმენტი უნდა შეიცავდეს განმცხადებლის სახელს, დამზღვევის რეკვიზიტებს, დამზღვევის ხელმოწერას; პოლისის მოქმედების ვადა უნდა ფარავდეს მოთხოვნილი ვიზის ვადებს (ერთჯერადი ან ორჯერადი ვიზის ვიზის მოთხოვნის დროს) ან პირველი გამგხავრების ვადებს (მრავალჯერადი ვიზის მოთხოვის დროს); დაფარვის ტერიტორია - რუსეთი, ან მთელი მსოფლიო, ან ევროპა, რუსეთის ჩათვლით.
 5. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გაფორმებული მოწვევა, ან
 6. რუსეთის სასწავლო დაწესებულების მოწვევა

სამუშაო ვიზა

სამუშაო ვიზის გასაფორმებლად საჭიროა წარმოადგინოთ შემდეგი დოკუმენტები:

 1. პასპორტი – მოქმედი პასპორტი ან პირადობის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი, რომელსაც აღიარებს რუსეთის ფედერაცია.
 2. შევსებული სავიზო ანკეტა – სავიზო ანკეტის ელექტრონული ფორმა ივსება ინტერნეტ-საიტზე https://visa.kdmid.ru/, იბეჭდება და ხელი ეწერება განმცხადებლის მიერ.
 3. ერთი ფოტოსურათი ზომით 3,5 × 4,5 სმ – ფერადი ფოტოსურათ გლუვ ან პრიალა ქაღალდზე. ფოტოსურათზე მოთხოვნები განთავსებულია რუსეთის საქარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსული დეპარტამენტის ინტერნეტ-საიტზე.
 4. სამედიცინო დაზღვევის პოლისი – პოლისი ან სამედიცინო დაზღვევის სხვა დოკუმენტი უნდა შეიცავდეს განმცხადებლის სახელს, დამზღვევის რეკვიზიტებს, დამზღვევის ხელმოწერას; პოლისის მოქმედების ვადა უნდა ფარავდეს მოთხოვნილი ვიზის ვადებს (ერთჯერადი ან ორჯერადი ვიზის ვიზის მოთხოვნის დროს) ან პირველი გამგხავრების ვადებს (მრავალჯერადი ვიზის მოთხოვის დროს); დაფარვის ტერიტორია - რუსეთი, ან მთელი მსოფლიო, ან ევროპა, რუსეთის ჩათვლით.
 5. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გაფორმებული მოწვევა.

ტრანზიტული ვიზა

ტრანზიტული ვიზის გასაფორმებლად საჭიროა წარმოადგინოთ შემდეგი დოკუმენტები:

 1. პასპორტი – მოქმედი პასპორტი ან პირადობის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი, რომელსაც აღიარებს რუსეთის ფედერაცია.
 2. შევსებული სავიზო ანკეტა – სავიზო ანკეტის ელექტრონული ფორმა ივსება ინტერნეტ-საიტზე https://visa.kdmid.ru/, იბეჭდება და ხელი ეწერება განმცხადებლის მიერ.
 3. ერთი ფოტოსურათი ზომით 3,5 × 4,5 სმ – ფერადი ფოტოსურათ გლუვ ან პრიალა ქაღალდზე. ფოტოსურათზე მოთხოვნები განთავსებულია რუსეთის საქარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსული დეპარტამენტის ინტერნეტ-საიტზე.
 4. სამედიცინო დაზღვევის პოლისი – პოლისი ან სამედიცინო დაზღვევის სხვა დოკუმენტი უნდა შეიცავდეს განმცხადებლის სახელს, დამზღვევის რეკვიზიტებს, დამზღვევის ხელმოწერას; პოლისის მოქმედების ვადა უნდა ფარავდეს მოთხოვნილი ვიზის ვადებს (ერთჯერადი ან ორჯერადი ვიზის ვიზის მოთხოვნის დროს) ან პირველი გამგხავრების ვადებს (მრავალჯერადი ვიზის მოთხოვის დროს); დაფარვის ტერიტორია - რუსეთი, ან მთელი მსოფლიო, ან ევროპა, რუსეთის ჩათვლით.
 5. რუსეთის ფედერაციაში გამგზავრების და დაბრუნების ბილეთები, ან განცხადება მარშრუტის შესახებ ავტომობილის ან სხვა სატრანსპორტო საშუალებით დოკუმემტების დანართებით;
 6. რუსეთის ფედერაციის მეზობელ ქვეყანაში გამგზავრების ვიზა, ან დანიშნულების სახელმწიფოს ვიზა (ვიზის წარდგენა არ ესაჭიროებათ იმ ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებსაც გააჩნიათ მეზობელ სახელმწიფოში ან დანიშნულების სახელმწიფოში უვიზო შესვლის უფლება, მათ შორის არსებული შეთანხმებების შესაბამისად), ან
  • ამ სახელმწიფოს პასპორტი, ან
  • მოტივირებული თხოვნა და დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებენ გაჩერების აუცილებლობას, თუ საერთაშორისო ხელშეკრულება სხვა რამეს არ ითვალისწინებს.

შენიშვნა: ერთჯერადი ვიზა გაიცემა 10 დღემდე ვადით (ავტოტრანსპორტით ან მატარებლით) ან 3 დღემდე ვადით (ავიატრანსპორტით). ორჯერადი ტრანზიტული ვიზის მოქმედების ვადა ვერ აღემატება ერთ თვეს. იმ შემთხვევაში თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ესაჭიროება მესამე ქვეყანაში გამგზავრება რუსეთის გავლით, და შემდგომ დაბრუნება ისევ რუსეთის გავლით, ერთ თვეზე მეტ ხანს, მაშინ საჭიროა გაფორმდეს ერთჯერადი ტრანზიტული ვიზა, ხოლო მეორე ტრანზიტული ვიზა მიიღოს იმ ქვეყნის რუსეთის საკონსულოში, სადაც პირველად მიდის უცხო ქვეყნის მოქალაქე.