საზღვარგარეთის ბიომეტრიული პასპორტი

იმისათვის, რომ გაფორმდეს საზღვარგარეთის ბიომეტრიული პასპორტი 10 წლის ვადით, აუცილებელია მიმართოთ თბილისში მოქმედ რუსეთის სავიზო ცენტრს სამუშაო საათებში (წინასწარ ჩაწერა სავალდებულოა), თან იქონიეთ:

18 წლის ზევით:

 • მანამდე გაცემული საზღვარგარეთის პასპორტი;

  საზღვარგარეთის პასპორტის არარსებობის ან მისი ვადის გასვლის შემთხვევაში, დასაშვებია შიდა მოქმედი პასპორტის გამოყენებაც.

 • ფერადი ფოტოსურათი 3.5х4.5 (შესაძლებელია დამზადდეს სავიზო ცენტრში დამატებითი საფასურის გადახდის სანაცვლოდ).

14 –დან 18 წლამდე:

 • მანამდე გაცემული საზღვარგარეთის პასპორტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • შიდა პასპორტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • ფერადი ფოტოსურათი 3.5х4.5 (შესაძლებელია დამზადდეს სავიზო ცენტრში დამატებითი საფასურის გადახდის სანაცვლოდ);
 • კანონიერი წარმომადგენლის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (არასრულწლოვანის დაბადების მოწმობა, სადაც მითითებულია განცხადების შემტანი მშობლის შესახებ მონაცემები; კანონიერი წარმომადგენლის პასპორტი, სადაც შეტანილია მონაცემები არასრულწლოვანის შესახებ; მეურვის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტები);
 • კანონიერი წარმომადგენლის პიროვნების დამადასტურებელი დოკუმენტი (საზღვარგარეთის მოქმედი პასპორტი, შიდა პასპორტი ან უცხო ქვეყნის მოქალაქის პასპორტი).

14 წლამდე:

 • მანამდე გაცემული საზღვარგარეთის პასპორტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • ფერადი ფოტოსურათი 3.5х4.5 (შესაძლებელია დამზადდეს სავიზო ცენტრში დამატებითი საფასურის გადახდის სანაცვლოდ);
 • ბავშვის დაბადების მოწმობა, რომელიც შეიცავს რუსეთის მოქალაქეობის არსებობის დამადასტურებელ მონაცემებს;
 • კანონიერი წარმომადგენლის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (არასრულწლოვანის დაბადების მოწმობა, სადაც მითითებულია განცხადების შემტანი მშობლის შესახებ მონაცემები; კანონიერი წარმომადგენლის პასპორტი, სადაც შეტანილია მონაცემები არასრულწლოვანის შესახებ; მეურვის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტები);
 • კანონიერი წარმომადგენლის პიროვნების დამადასტურებელი დოკუმენტი (საზღვარგარეთის მოქმედი პასპორტი, შიდა პასპორტი ან უცხო ქვეყნის მოქალაქის პასპორტი).

ჩვენი სპეციალისტი:

 • შეამოწმებს ყველა საჭირო დოკუმენტის არსებობას და მათში მითითებული ცნობების სიზუსტეს;
 • აუცილებლობის შემთხვევაში, დაამზადებს ყველა დოკუმენტის ასლს;
 • შეავსებს განაცხადს, ამობეჭდავს და მოგაწვდით განაცხადის ნომერს;
 • ჩაგწერთ მიღებაზე საკონსულო განყოფილებაში და გადმოგცემთ შემოწმებული დოკუმენტების შეკვრას.

სავიზო ცენტრის მომსახურების მოსაკრებელი შეადგენს 90 GEL.

Записаться на прием