მინდობილობა და სხვა სანოტარო მომსახურება

მინდობილობის ნოტარიულად დასადასტურებლად განმცხადებელი სამუშაო საათებში უნდა მიმართოს რუსეთის საკონტაქტო ცენტრს თბილისში (საჭიროა წინასწარი ჩაწერა), თან იქონიოს:

 • საზღვარგარეთის და შიდა პასპორტები (+ ასლები);
 • უფლებამოსილი წარმომადგენლის პასპორტების ასლები;
 • თუ გაცემულია მინდობილობა ქონების განკარგვის შესახებ, მაშინ უნდა წარმოადგინოთ საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტები.

თუ იურიდიული პირის სახელით გაიცემა მინდობილობა, მაშინ ამ იურიდიული პირის დამატებითი სათაური დოკუმენტები იქნება საჭირო:

 • წესდება;
 • სახელმწიფო რეგისტრაციის მოწმობა;
 • საგადასახადო რეგისტრაციის მოწმობა;
 • დოკუმენტი აღმასრულებელი ორგანოს დანიშვნის შესახებ;
 • დირექტორის უფლებამოსილების დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტები.

ჩვენი სპეციალისტი:

 • შეამოწმებს საბუთებს და განმცხადებლის მიერ მოწოდებულ მონაცემებზე დაყრდნობით მოამზადებს მინდობილობის ტექსტს;
 • შეიტანს განმცხადებლის მონაცემებს და მინდობილობის ტექსტს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო საინფორმაციო პორტალზე;
 • განმცხადებელს დაუნიშნავს შეხვედრას საქართველოში შვეიცარიის საელჩოში რუსეთის ინტერესების განყოფილების საკონსულო განყოფილებაში;
 • საჭიროების შემთხვევაში დოკუმენტების ასლების გაკეთება (დამატებითი მომსახურება);
 • გადასცემს განმცხადებელს დაბეჭდილი მინდობილობის პროექტს და სარეგისტრაციო ინფორმაციას.

სავიზო ცენტრის მომსახურების მომსახურების საფასური 80 GEL.

Записаться на прием