მინდობილობა

მინდობილობის ნოტარიალურად დასამოწმებლად განმცხადებელმა აუცილებელია მიმართოს რუსეთის სავიზო ცენტრს თბილისში, სამუშაო დროის ფარგლებში (წინასწარ ჩაწერა სავალდებულოა), ამასთან თან უნდა იქონიოს:

  • საზღვარგარეთის და შინაგანი  პასპორტები;
  • რწმუნებული პირის პასპორტების ასლები;
  • იმ შემთხვევაში თუ ფორმდება მინდობილობა ქონების განკარგვაზე, საჭიროა წარმოდგენილ იქნეს საკუთრებაზე უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტები.

ჩვენი სპეციალისტი:

  • შეამოწმებს დოკუმენტებს და განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი მონაცემების საფუძველზე მოამზადებს მინდობილობის ტექსტს;
  • განმცხადებელს ჩაწერს მიღებაზე საელჩოს საკონსულო განყოფილებაში;
  • გადასცემს განმცხადებელს ამობეჭდილ მინდობილობის პროექტსა და მონაცემებს ჩაწერის თაობაზე.

სასერვისო მოსაკრებელი სავიზო ცენტრის მომსახურებაზე შეადგენს 50 ლარს.